La Quirola

Les escales de La Quirola s’ubiquen en part adossades a l’edificació existent i en part a sobre del buit resultant de l’excavació de les obres en fase d’edificació. L’exigüitat del lloc, la invisibilitat de l’equipament des de l’exterior entremig de la trama urbana, la interferència dels edificis veïns, el recorregut que s’adapta a la morfologia del terreny, han estat dificultats que ha calgut resoldre. En la part central del recorregut, a mitja altura, l’espai es dilata i s’amplia com una mena de pati d’illa interior. Totes les façanes dels edificis tenen obertures que donen directament a les escales, a poca distància, generant aquestes un vis a vis important. El desnivell total és de 22,50 m lineals, aproximadament. Una vegada edificat tot l’entorn immediat, les escales tindran el recorregut encaixonat en una mena de passatge estret, dins de la massa de l’edificació. 

L’accés des de Príncep Benlloch  es fa a través d’una passarel·la a peu pla. Es conserva el tram d’escala de la part alta adaptant-lo i refent-ne els acabats.. El tram baix de l’escala es refà totalment de nou, adossat a l’ascensor, seguint la configuració del terreny. L’accés a l’ascensor des de la placeta es produeix a través d’una falla o fissura estreta marcada pel cantell de la pantalla vertical lateral de l’ascensor i la façana de vidre de la beina d’escala. 

Aquest passatge estret, que s’endinsa entremig d’edificis alts, es dignifica amb la utilització de materials estructurals combinats amb baranes de vidre i acer inoxidable, i modulant l’espai i la llum.  El vidre de color, tot i fer de protecció, eixamplarà i omplirà l’espai de lluminositat càlida, disminuirà el vis a vis amb les obertures dels edificis veïns. En la part baixa, el passatge es transforma en escala vertical sobre la placeta de la Quirola. L’equipament s’encaixa entre les façanes dels edificis.