Casa i Era Batlle

La casa Batlle i la seva era han estat incloses recentment dins l’inventari general del patrimoni cultural per ser un exemple d’arquitectura popular. La primera constància de la casa pairal data del segle XV. El repte era de rehabilitar i condicionar dues edificacions antigues en mol mal estat, la casa pairal “Cal Batlle “i la seva era, per que esdevinguin allotjament rural. Finalment s’ha aconseguit mantenir-ne l’esperit tot dotant-les del “confort contemporani”.

S’han restituït les façanes utilitzant els mateixos materials i sistemes constructius. S’han reparat bigues de solers interiors i de coberta desplomades i desnivellades i s’han restituït panys de parets amb pedra i fang. Però, en general no s’ha intentar d’amargar-ne els defectes, les cases són com són, defensa Vidal a l’hora d’explicar que si alguna paret era irregular, tampoc s’ha intentat fer-la llisa i recta, o si una finestra s’havia deformat en el pas del temps s’ha conservat el marc exterior adaptant-hi els nous fulls.